Address: So 272 Duong Yen Ninh - Thi tran Khanh Hai - huyen Ninh Hai, thanh pho Phan Rang - Thap Cham, tinh Ninh Thuan, Viet Nam Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Phone: 02593878879

Email: ninhchuhotel@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Ninh Chu 2 Hotel

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)