Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2021

23/02/2021 128 0

Nhằm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 134-CTr/TU ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 583/KH-UBND ngày 04/02/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2021.

Download kế hoạch tại đây

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu