Thông báo Chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ Lễ tân và Pha chế đồ uống năm 2020

17/09/2020 83 0

Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-TTTTXTDL ngày 10/9/2020 của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ Lễ tân và Pha chế đồ uống năm 2020,

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận thông báo chiêu sinh đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ Lễ tân và Pha chế đồ uống năm 2020.

Download văn bản:

+ Lớp nghiệp vụ Lễ tân

+ Lớp nghiệp vụ Pha chế đồ uống

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu